• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Vážená paní Homolová,
 
dovolte, abych Vás srdečně pozdravil a popřál Vám i Vašim blízkým hodně sil a pevné zdraví.
 
Z pověření Mgr. Moniky Šimůnkové, zástupkyně veřejného ochránce práv, si Vám dovoluji dodatečně zaslat písemné (individuální) vypořádání Vašeho podnětu k problematice čl. 27 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (práce a zaměstnávání). Poradní orgán se tomuto tématu věnoval na svém zasedání dne 27. ledna 2021 a přijal důležité usnesení, které budu mít čest pomáhat naplňovat.


 
Zároveň se omlouvám za vzniklou prodlevu s odpovědí, která byla způsobena aktuální situací a dokončováním dalších pracovních úkolů. Děkuji za pochopení.
 
S ohledem na efektivitu vzájemné spolupráce nebudu kopírovat znění Vašeho podnětu a přistoupím rovnou k vypořádání.
 
Shodujeme se v tom, že stigma a neznalost jsou velkými bariérami pro uplatněné lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce.  Manuály a doporučení byly v minulosti vydány – volně na internetu je osm manuálů různých organizací – jednu z nich vydal Fokus v roce 2017 a zaměřuje se na lidi s duševním onemocněním především v soukromém sektoru.  Dalším důležitým probíhajícím projektem k odstranění stigmat je projekt Národního ústavu duševního zdraví „Na rovinu". Shodujeme se, že je stále prostor pro zvyšování povědomí, sběr dat a informování o dobré praxi.
 
Dovolujeme si také odkázat na výsledky obou výzkumů ZVOP a prezentaci Mgr. Kramářové z PO (27. 1. 2021). Pokud jde o státní službu, bude ZVOP znovu jednat o možnostech řešení s náměstkem ministra vnitra pro státní službu.
 
Domníváme se, že je zde kromě zvyšování informovanosti mezi zaměstnavateli (a sdílení dobré praxe) také potřeba větší osvěty mezi lidmi s postižením a organizacemi hájícími jejich práva – jak kratší úvazky, tak i práce z jiného místa mohou být tzv. přiměřenými opatřeními. Zaměstnavatel je musí přijmout, ledaže to pro něj není nepřiměřené zatížení, jinak se dopouští nepřímé diskriminace. Existují i možnosti strategické litigace – společenské změny lze dosáhnout i tím, že budeme mít několik úspěšných soudních případů, které dodají problematice dostatečnou publicitu, případně je možné se obracet na SÚIP, který byl vloni proškolen ohledně Úmluvy a případů přiměřených opatření v zaměstnání. Myslíme si obecně, že je třeba kombinovat více postupů a cest. Zde by měl tlak přijít i od zaměstnanců či uchazečů od zaměstnání.
Byli bychom rádi, kdy by se jedno z pravidelných setkání lidí s psychosociálním postižením v roce 2021 věnovalo právě tématu práce a zaměstnávání.
 
Rádi bychom jednali o pracovní inzerci a metodickém vedení zaměstnavatelů při zadávání inzerce s GŘ ÚP, případně se společností LMC (provozuje portály jobs.cz, prace.cz). Výzkum OZP II ukazuje, že informace „práce pro OZP" o ničem nevypovídá a je třeba dodat podrobnější informace o pracovních podmínkách, aby se člověk s postižením mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda se bude o práci ucházet. Na druhou stranu je třeba dále edukovat lidi s postižením, aby věděli, na jaké aspekty pracovní nabídky se mají zaměřit při hledání zaměstnání a na co se podrobně zeptat, aby lidově řečeno „nenaletěli".
 
Pokud jde o tzv. chráněné dílny, připravujeme doporučení pro DOZP, kde se věnujeme otázce zaměstnávání klientů DOZP (cca 32 zařízení má registrovanou jak službu DOZP, tak zároveň i sociálně-terapeutickou dílnu). V minulosti jsme při návštěvách DOZP odhalili nedobrou praxi (odměňování, pracovní doba, dovolená apod.). O kontrole dalších zaměstnavatelů na chráněném trhu práce jsme připraveni jednat se SÚIP – pokud máme aktuální informace, inspekční činnost je s ohledem na probíhající pandemii a realizaci dotačních programů velmi redukována. Lidé mohou podávat anonymní stížnosti – VOP i SÚIP je prověřují.

V rámci monitoringu čl. 27 CRPD se chceme soustředit na otevřený trh práce. Připomínáme také (velmi negativní) výsledky kontrolní činnosti NKÚ z roku 2017 ve vztahu k chráněnému trhu práce.
 
Vážená paní Homolová, chci za sebe i za Kancelář poděkovat za Váš zajímavý podnět, který zohledníme při naši další práci. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás důležité. Kdybyste chtěla k věci cokoliv dalšího uvést, neváhejte se na mě písemně obrátit.
 
Pro tuto chvíli se s Vámi rozloučím a těším se na viděnou!
 
S úctou
 
 
Petr Polák
právník
odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením
právní sekce
Kancelář veřejného ochránce práv

Aktuality

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ