• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Název projektu: S námi zpět do života
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt podpořil:

Projekt „S námi zpět do života“ se skládá z následujících 4 hlavních aktivit:

A) Sledování a připomínkování postupu Reformy psychiatrické péče z pohledu uživatelů. Aktivita   monitoruje naplňování Reformy a účastní se jí zástupce Spolku KOLUMBUS na Pacientské Radě na Ministerstvu zdravotnictví. Aktivita je součástí Národního plánu péče pro osoby s duševním onemocněním. Zásadním prvkem monitorování je uživatelská kontrola a připomínkování naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.

B) Tvorba a připomínkování komunitního plánování v ČR. Další aktivitou projektu je účast samotných uživatelů psychiatrické péče na tvorbě a monitorování komunitních plánů sociálních služeb. V rámci této aktivity budeme nadále aktivně zastupovat zájmy duševně nemocných v potřebnosti poskytovaných služeb komunitní péče. Jsme účastníky tvorby střednědobých plánů sociálních služeb, a to zejména na Praze 10, Praze 2, Praze 8, Brně, Olomouci, Pardubicích a v Ústí nad Labem. Aktivní účast uživatelů psychiatrické péče napomáhá komunitním službám v zajišťování co nejpotřebnější péče.

C) Sledování plnění Úmluvy OSN, Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro Osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020 a dalších dokumentů. Součástí této části projektu bude i monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou. Prosazování jednotlivých článků Úmluvy do českých právních předpisů (zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů). Aktivní účast v Národní Radě Zdravotně Postižených, Pacientské Radě při Ministerstvu zdravotnictví v projektu Národního ústavu pro duševní zdraví MERRPS,
v Pacientské Radě VZP a dalších. Dále tato aktivita zahrnuje i aktivní účast v pacientském hnutí SETUŽ (tzn. setkávání uživatelů).

D) Přednášky o duševním zdraví. Navazujeme na dřívější dobrou zkušenost s přednáškami pro studenty středních škol a veřejnost o duševním zdraví. Vyškolení lektoři z řad našich zaměstnanců budou v průběhu roku navštěvovat tři střední školy - dvě v Praze a jednu v Brně, kde budou přednášet o prevenci duševních chorob, možnostech léčby a zapojení duševně nemocných do společenského života. Touto aktivitou přispíváme jednak k destigmatizaci duševních nemocí ve společnosti a k prevenci duševních nemocí u mládeže. Rovněž v rámci aktivity uspořádáme dvě veřejné přednášky s odborníkem - lékařem psychiatrem. Tématem bude zvládání násilného a agitovaného chování u duševně nemocných. Tyto přednášky nabídneme především studentům lékařské fakulty v Praze a další odborné veřejnosti. V rámci této aktivity se budeme podílet na organizaci již třetí Pacientské konference ve spolupráci s dalším uživatelským hnutím.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS